Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem: biblioteka@mbpdzialdowo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Głównego Urzędu Statystycznego, a także do innych bibliotek.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu zaprzestania korzystania z zasobów biblioteki.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.